DIU's disciplinærudvalg har afsagt dom vedrørende Kristian Jensen og hændelsen 20. september 2019 i kampen mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs. Kendelsen kan læses i sin fulde ordlyd her

Metal Ligaens Udvalg for Spillersikkerhed har modtaget indberetning fra dommer Jonas Reimer om en idømt matchstraf til spiller Krisitan Jensen (FRW) fra Metal Ligaen kampen mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs den 20. september 2019.

-o0o-

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 1. Spiller

Kristian Jensen

 1. Dommerens indberetning

Indberetningen går på Frederikshavn spiller Kristian Jensen #86 (Benævnt efterfølgende som "KJ"). Spillet går bag Odenses mål. Der tages en afventende udvisning på KJ for Roughing. Efterfølgende går Odense-spiller #14 ind og vælter KJ omkuld.

KJ rejser sig efterfølgende og griber fat i Odenses #14 og kaster ham i isen med et halsgreb, hvilket resulterer i at Odense #14 lander på ryggen og mister hjelmen.

Mens Odenses #14 ligger på isen, sender KJ et slag direkte mod Odense #14’s hoved. Odense #14 er ikke ved bevidstheden efter slaget og spiller ikke resten af kampen.

Begge handlinger finder jeg er overskridende for normalen i en ishockeykamp og begge handlinger dækkes af regelbogens term ”reckless endangerment”

KJ idømmes MP jf. regel 141 - Fighting.

  1. Video

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Frederikshavn White Hawks indsendte partsindlæg fra hhv. klub og spiller d. 21. september kl. 11.57 via e- mail.

”Kristian Jensen er i nærkamp med en Odense spiller, hvor der i situationen bliver dømt en udvisning til Kristian Jensen. Kristian føler, at Odense-spilleren filmer i situationen. Kristian henvender sig til Odense-spilleren for at konfrontere Odense spilleren om at "film" er usportslig.

I samme moment hvor Kristian Jensen henvender sig til Odense-spilleren, får han en voldsom crosschecking bagfra af en anden Odense-spiller. Den pågældende Odense spiller som laver crosschecking på Kristian har intet som helst at gøre i situationen og bør holde sig langt væk fra situationen.

Kristian bliver frustreret over udvisningen og bliver endnu mere frustreret da han får en crosschecking bagfra til ryggen, som naturligvis gør ondt på Kristian, hvorefter han handler impulsivt og tager fat i Odense- spilleren, som ryger til isen og slår hovedet mod isen.

I faldet til isen mister Odense spilleren desværre sin hjelm, hvilket Kristian ikke når at observere før han giver ham ét slag. Kristian Jensen har på ingen måder nogen intentioner om, at situationen vil eller skal udvikle sig med et udfald af en skadet spiller.

Kristian Jensen er oprigtigt ked af hele situation, som både han og White Hawks meget gerne havde været foruden.

På vegne af White Hawks

Med venlig hilsen / Kind Regards

Frederik Åkesson

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 141 – FIGHTING

DEFINITION: A player who repeatedly punches an opponent during game action, after a whistle, or any time during the regular course of a game during a prolonged player confrontation.

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

Claus F. Christensen

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 22. september. Afgørelsen er enstemmig.

Kategorisering af forseelsen:

I forhold til kategoriseringen har udvalget især kigget på det faktum, at handlingen blev udført i et spilstop og på en måde der kun kan lede til konklusionen, at den var overlagt. Det faktum, at Odense-spilleren lå på isen med hovedet ubeskyttet, burde have indikeret tydeligt for Kristian Jensen, at hans direkte modspiller var i en sårbar position og at Kristian Jensen burde have ageret efter dette.

Udvalget har af ovennævnte grunde kategoriseret hændelsen i kategori 3.

 ”Kategori 3 – ”Hensynsløs”

Handlingen er i sin natur farlig og kan opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller.

Handlingen er af en karakter hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko.

Strafferamme er 5+ spilledages karantæne. Karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.”

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af dommerens indberetning, det indsendte partsindlæg og det udarbejdede videomateriale har udvalget udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

at:

 • I starten af episoden bliver Kristian Jensen skubbet omkuld bagfra af Odense spilleren (formildende)
 • Kristian Jensen initierer et slagsmål ved at vælte sin modspiller voldsomt omkring på isen ved hjælp af et halsgreb udført bagfra (skærpende)
 • Idet begge spillere falder til isen, mister Odensespilleren sin hjelm og ligger dermed med ubeskyttet hoved
 • Videoen viser, Kristian Jensen kiggende ned mod Odense-spilleren, og det må derfor konkluderes at han – objektivt set – må have konstateret/skulle have konstateret, at Odense-spilleren var ubeskyttet og sårbar (skærpende)
 • Kristian Jensen slår først en gang til Odense spillerens ubeskyttede hoved og lægger derefter an til endnu et slag, inden han bliver fjernet af kampens dommere (skærpende)
 • Forseelsen begås efter spillet er og mod en stoppet modspillers hoved (skærpende)

Selvom man bliver provokeret – som her ved at blive skubbet omkuld bagfra – så har man som spiller ansvaret for at den modreaktion, der kommer, som et absolut minimum er proportional.

Dette var ikke tilfældet her.

Handlingen er i sin helhed et udtryk for mangel på respekt for sine direkte modspillere, har intet med sport at gøre og sætter ishockeysporten i miskredit.

Der findes ikke præcedens i nyere afgørelser i dansk ishockey.

På baggrund af ovennævnte grunde og det faktum, at udvalget finder denne situation udenfor hvad der normalt kan forventes i en ishockeykamp har udvalget besluttet at anvende en tidsbestemt karantæne som retningslinjerne for udvalget giver mulighed for i de såkaldte kategori 3-forseelser.

Udvalget for Spillersikkerhed idømmer Kristian Jensen karantæne indtil 1. december 2019.

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Alle kampe under DIUs jurisdiktion fra d.d. til 1. december 2019.

Skulle kampe blive flyttede fra perioden indtil 1. december 2019 vil karantænen være gældende i disse flyttede kampe – selvom de måtte blive flyttede til en dato efter 1. december 2019.

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metalligaen. d. 22. september kl. 16.30

 1. Disciplinærafgift

Frederikshavn White Hawks faktureres kr. 1500,00, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget, DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.  [……]

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2 eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 1. [……]
 2. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og ordensudvalg.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.


Evan Cowleys matchstraf annulleres U20-landsholdet møder Frederikshavn i dag - livestream og opstilling her