Læs om kendelsen lige her

Spiller

Pierre-Olivier Morin, Aalborg Pirates

Forseelse

Boarding i kampen d. 12. september 2023 mellem Rødovre Mighty Bulls

og Aalborg Pirates i Metal Ligaens grundspil.

Kategori

2 – Groft uagtsomt

Karantæne

3 kampdage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:

15.09.2023 Aalborg Pirates vs. Herning Blue Fox

19.09.2023 Aalborg Pirates vs. Rungsted Seier Capital

22.09.2023 SønderjyskE Ishockey vs. Aalborg Pirates

ooOOOoo

Udvalgets afgørelse

Pierre-Olivier Morin vælger at tackle sin modspiller mod banden med tilstrækkelig kraft til at dommerne takserer forseelsen til 5+GM for Boarding. Udvalget betragter tacklingen som groft uagtsom idet tacklingen foretages i den blinde vinkel og forårsager, at modspilleren med stor kraft rammer banden på en måde, hvor udvalget vurderer, at der er stor skadesrisiko, som ikke ville være til stede, såfremt Pierre-Olivier Morin ikke havde tacklet i den blinde vinkel.

For handlingen idømmes Pierre-Olivier Morin karantæne i 3 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.

Sagsgennemgang

Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen) Sagen er optaget jf. regel 28, ”Supplementary Discipline” på baggrund af den idømte straf under kampen.

Video

Bemærk, at afgørelsesvideoer og link til disse pt. IKKE må deles offentligt grundet i gangværende undersøgelser om GDPR-lovgivningen på dette område (Spiideo-optagelser).

Videoerne vil blive delt med Metal Ligaens direktører og DOPS-medlemmerne som en nødvendig del af sagsbehandlingen OG til opbygning af vidensbank/referenceramme!

Den involverede klub/part må gerne anvende videomaterialet under sagsbehandling til privat/intern fremvisning, f.eks. i forbindelse med partshøringen. Metal Liga klubberne, Metal Liga dommerne og DOPS må ligeledes gerne anvende gøre internt brug af video-materialet efter sagsbehandlingen til at udbrede kendskabet til Metal Ligaens referenceramme.

Partshøring

Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spillerens partshøring:

I was pursuing the player with the puck, the player lost balance and control of the puck, by himself, as he was turning before my body got in contact with his body, which made me at the same moment, lose balance on top of him in the fall. In the pursuit of the puck, there was no skating stride, swing or charging involved.

Spilleregel anvendt

41.1 + 41.4: BOARDING

Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata

Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Christian Vaagensø

Jan Bigum

 

Aalborg Pirates er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 13. september kl. 20:32 per telefon og har indsendt partsindlæg d. 14. september kl. 08.34.

Sagen er behandlet af udvalget på et fysisk møde d. 14. september kl. 18.30. Aalborg Pirates har accepteret, at afgørelsen kommer efter 24-timers fristen pga. udvalget ønske om at diskutere denne under aftenens DOPS-møde i Idrættens Hus. Aalborg Pirates er informeret telefonisk om afgørelsen den. 14. september kl. 22.32.

Udvalgets argumentation

  • Pierre-Olivier Morin tilsidesatte hensynet til sin modspillers sikkerhed ved at gennemføre en tackling, som dommerne takserer til den højeste straframme på isen som brud på Boarding-reglen og som desuden øger skadespotentialet ved at være udført i spillerens blinde vinkel.

I sagsbehandlingen har udvalget inddraget tidligere afgørelser som referenceramme.

Ankevejledning

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg på pb@advokatberg.dk.

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator”, der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde. En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren fra Metal Ligaens afviklingsprotokol, der vedrører DOPS-udvalgets virke.

En sådan anke stiles til Ligachef Claus Fonnesbech Christensen på cfc@ishockey.dk. En anke har normalt ikke opsættende virkning!

Kategoriseringer

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.

Straframme er 1-2 spilledages karantæne.

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren. Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed. Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori. Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne.

Kategori 3 – ”Hensynsløs” Handlingen er i sin natur farlig og kan opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller. Handlingen er af en karakter hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko. Strafferamme er mindst 5 spilledages karantæne uden maks-ramme og karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.


Larsen og Erdely i hopla, da Esbjerg slog Rødovre 6-2 OPTAKT: Aalborg Pirates-Herning Blue Fox