Dommerne i Metal Ligaen er instrueret i at have følgende fokuspunkter i Metal Ligaen sæsonen 2020/21

De såkaldt ”Vedvarende Fokusområder” er lavet som instruks til spillere, trænere, dommere og fans og dækker områder som enten er særlige fokusområder for Metal Ligaen eller situationer/områder som opfattes som særligt udfordrende.

De er baseret på IIHFs fortolkning af spillereglerne og de enkelte situationer.

Spiideo-systemet

Med installationen af Spiideo-systemet har Metal Ligaen åbnet op for at målsituationer kan gennemses af kampens dommere hvis de er i tvivl om hvorvidt scoringen var lovlig.

Det skal i den forbindelse understreges at:

 • Metal Ligaen bruger i sæsonen 20/21 ikke de såkaldte ”coach challenges”
 • Det er således kun dommeren (og videodommeren hvis en sådan er tildelt kampen) kan initiere et video-review
 • Video-reviews kan kun laves af situationer der er dækket af de relevante regler i regelbogen og kun til at bedømme situationer omkring mål/ikke mål, samt til at fastslå den korrekte tid på kampuret

GK Interference (ved målscoring)

 • Det er intentionen i reglen at – især indenfor målfeltets rammer – skal målmanden have mulighed for at gøre sit job uden at blive ulovligt forhindret i dette af angribende spillere
 • Samtidigt er det intentionen i reglen at minimal eller tilfældig kontakt uden egentlig indflydelse på målmandens muligheder for at gøre sit job ikke skal medføre at mål annulleres og/eller straffe idømmes den angribende spiller
 • Bevæger en målmand sig udenfor målfeltet opgiver han mange af de beskyttelser han nyder når han er indenfor målfeltets grænser
 • Dommerne er instruerede i – indenfor spillereglerne – at anvende et fornuftsskøn og dermed sikre at en målmand har haft mulighed for at spille sin position/gøre sit job
 • Installationen af Spiideo systemet giver dommerne mulighed for at tjekke alle målsituationer igennem hvis dommeren er i tvivl.

Farlige hændelser

De seneste år har der været stor fokus på farlige situationer med stort skadespotentiale.

Det kan være en svær balancegang mellem intentionen om at beholde det fysiske element i ishockey og at komme de farlige hændelser til livs.

Dommerne er instruerede i at holde fortsat fokus på de situationer i spillet der er farlige og har skadespotentiale.

Fra sæsonstart 20/21 er dommerne instruerede i udelukkende at anvende straffen 5 + game misconduct for forseelser hvor vurderingen er at en spiller skal bortvises fra isen.

Efter kampen skal dommeren gennemse situationen i Spiideo systemet og derefter indberette hændelsen til rette myndighed.

Det er intentionen, at denne præcisering og afskaffelsen af den automatisk karantænegivende on-ice straf ”Matchstraf” skal betyde at dommerne i flere tvivlstilfælde vil vurdere at en farlig handling har ”overskredet grænsen” og dermed tildele spilleren 5 + game misconduct.

Spilforstyrrende elementer og stick-work

Der kunne i den forgangne sæson konstateres en tendens til at spilforstyrrende elementer som holding, hooking og interference blev en større del af dansk ishockey; dette er ikke acceptabelt.

Det er overfor dommerne indskærpet at der fortsat skal være fokus mod især:

 • Stok forseelser der rammer hånd/arm på modstander (skadespotentiale)
 • Interference mod spillere der forsøger at bringe sig i en spilbar position (ulovlige midler til at tage en dygtigere spiller ud)
 • Brug af den frie hånd til at tage en modspiller ud når man har tabt et kapløb mod pucken (ulovlige midler til at tage en dygtigere spiller ud)
 • Brug af staven som andet end et værktøj til at behandle pucken. Især slashings mod de såkaldt ”bløde” områder af en modspillers krop hvor der er stort skadespotentiale skal kaldes restriktivt (skadespotentiale)

Samtidigt med denne ”gen-fokusering” på de spilforstyrrende elementer i ishockeyen er det indskærpet overfor dommerne at for mange såkaldte ”phantom calls” er ødelæggende for både troværdighed og konsistens i kampafviklingen

Emnet ”Kald hvad du ser!” har været genstand for stor fokus på de sæsonforberedende seminarer.

Time wasting

Der vil fortsat være stor fokus på ”Time Wasting” i forbindelse med kampafviklingen.Det er overfor dommerne indskærpet fortsat at have fokus på at ingen hold trækker tiden ved følgende situationer:

 • Udviste spillere skal straks og uden ophold begive sig til straffeboksen. Dommerne skal ikke tillade time wasting efter idømt udvisning. Dommerne skal ikke advare en spiller der trækker tiden – hvis dommeren skønner at spilleren prøver at trække tiden, skal der straks idømmes straf for ”delay of game”

 • Kun spillere der har hhv. C eller A på brystet kan kommunikere med dommeren om fortolkningsspørgsmål. Dommerne er instruerede i ikke at tillade lange samtaler med det formål at enten påvirke dommerens kald eller trække tiden. I tilfælde hvor dommerne føler, at en forespørgsel har til formål at trække tiden er de instruerede I at advare pågældende spiller en gang og derefter at anvende de relevante regler for delay of game/usportslig optræden/dårlig opførsel. Som udgangspunkt er det indskærpet overfor dommerne, at såkaldt ”simple” udvisninger ikke skal være genstand for debat. (se også afsnittet ”COVID-19 Regler og Procedurer”)

Face-off afvikling

Face-off afviklingen må ikke få status af en spilsituation der bryder spillets rytme og unødigt skaber forsinkelser

 • Dommerne skal have fokus på en høj standard af kommunikation og ikke blot ”blindt” advare spillere i face-off situationer. (se også afsnittet ”COVID-19 Regler og Procedurer”)
 • Målet for linjedommerne skal være, at face-off afviklingen bliver flydende og en naturlig del af en spillet

Diving og Embellishment

Diving og Embellishment er – desværre – blevet en større og større del af ishockey.

Dommerne er instruerede i at udvise nul tolerance overfor både Diving og Embellishment når de mener kriterierne er opfyldt for dette.

Concussion Protocol

Dommerne er instruerede i at i alle tilfælde hvor dommerne mistænker, at en spiller er ramt i hovedet, så skal spilleren sendes i omklædningsrummet og checkes af kamplægen.

I alle tilfælde hvor en spiller idømmes straf for ”Checking to the Head” skal den spiller der har været udsat for tacklingen sendes i omklædningsrummet og checkes af kamplægen.

Dommerne er instruerede i ikke at sætte spillet i gang før en spiller har forladt is/spillerbænk og i at anvende reglerne om ”nægte at spille” hvis et hold ikke følger de givne anvisninger.

COVID-19 Regler og Procedurer

I forbindelse med de gældende COVID-19 restriktioner omkring især afstand når det er praktisk muligt er der fra sæsonstart og til andet er bestemt indført følgende COVID-19 relaterede regler og procedurer:

 • I Metal Ligaen skal LD skal ikke gå imellem spillere der slås eller hvis der er optræk til dette – det er spillernes ansvar ikke at komme i disse situationer og der vil være skærpede straffe til spillere der kommer i slagsmål
 • En spiller der bevidst tager handskerne af med den intention at starte eller deltage i et slagsmål idømmes automatisk game misconduct
 • En spiller der bruger sin åbne handske til at ”vaske” en modspiller i ansigtet idømmes automatisk lille straf + game misconduct
 • Spillere der deltager i et slagsmål idømmes automatisk game misconduct og sagen gennemses automatisk af Udvalget for Spillersikkerhed med henblik på idømmelse af evt. karantæne.
 • Spillere der af Udvalget for Spillersikkerhed vurderes som værende såkaldt ”instigator” i et slagsmål tildeles automatisk karantæne (længde udmålt på sag-til-sag basis af udvalget)
 • Dommerne skal – uden advarsel – straffe spillere der opsøger andre spillere for at starte ”push and shove” efter spilstop
 • Spillere skal ikke tillades at komme tæt på dommere for at opponere mod kendelser; spillere skal straffes konsekvent ved overtrædelse af dette jf. spillereglerne
 • I fald at dommere skal kommunikere med spillere eller trænere skal dette ske på behørig afstand – hvis larm mm. ikke gør en sådan afstand mulig, så skal kommunikationen henvises til når dette er muligt (evt. i periode pausen)
 • LD skal forestå face-off hurtigst muligt og med mindst mulig verbal kommunikation