Læs dommen lige her

Afgørelse 1, 2023-2024 (Review #4)

Spiller
Brett Thompson, Herning Blue Fox

Forseelse
Illegal Check to the Head i kampen d. 10. september mellem Herlev Eagles og Herning Blue Fox i Metal Ligaens grundspil.
Kategori 3 – Hensynsløs

Karantæne
5 kampdage, som afsones i følgende kampe i Metal Ligaen:
15.09.2023 Aalborg Pirates vs. Herning Blue Fox
19.09.2023 Frederikshavn White Hawks vs. Herning Blue Fox
22.09.2023 Herning Blue Fox vs. Esbjerg Energy
26.09.2023 Rungsted Seier Capital vs. Herning Blue Fox
03.10.2023 Herning Blue Fox vs. Frederikshavn White Hawks
---
Udvalgets afgørelse
Brett Thompson vælger at tackle sin modspiller i en spilsituation, hvor denne ikke er tacklingsberettiget. Brett Thompson rammer sin modspiller i
hovedregionen med stor kraft, uden at modspilleren på nogen måde havde mulighed for at forberede sig på kontakten.

For handlingen idømmes Brett Thompson karantæne i 5 spilledage.

Afgørelsen er enstemmig.

---

Sagsgennemgang
Dommerens indberetning (hvis straf idømt i kampen)

Sagen er optaget jf. regel 28, ”Supplementary Discipline” af udvalget selv på baggrund af en henvendelse fra kampens dommere. Der blev ikke
idømt straf på isen.

Bemærk, at afgørelsesvideoer og link til disse pt. IKKE må deles offentligt grundet i gangværende undersøgelser om GDPR-lovgivningen på dette område (Spiideo-optagelser).

Videoerne vil blive delt med Metal Ligaens direktører og DOPS-medlemmerne som en nødvendig del af sagsbehandlingen OG til opbygning af vidensbank/referenceramme! Den involverede klub/part må gerne anvende videomaterialet under sagsbehandling til privat/intern fremvisning, f.eks. i forbindelse med partshøringen. Metal Liga klubberne, Metal Liga dommerne og DOPS må ligeledes gerne anvende gøre internt brug af video-materialet efter sagsbehandlingen til at udbrede kendskabet til Metal Ligaens referenceramme.

Partshøring
Situationen har været sendt til partshøring hos spilleren og spillerens klub.

Spillerens partshøring:
I was trying to skate to him to not let him get the pass and then figured when they dumped it in he would turn and continue the forecheck so I wanted to give him a bump to slow him down but he didn’t turn so I ended up catching him unsuspected. I had no intention to harm #13 and after he returned to the game - I apologized to him.

Spilleregel anvendt
48.1. ILLEGAL CHECK TO THE HEAD OR NECK
Deltagende udvalgsmedlemmer og behandlingsdata
Henrik Klinkvort, fmd.
Jesper Damgaard
Christian Vaagensø
Jan Bigum

Herning Blue Fox er informeret om sagen og udbedt partsindlæg d. 11. september kl. 17:23 og har indsendt partsindlæg d. 11. september kl.
22.44. Sagen er behandlet af udvalget på et telefonmøde d. 12. september kl. 16.00.

Udvalgets argumentation
• Brett Thompson skulle have været idømt major + game misconduct for Illegal Check to the Head i kampen
• Brett Thompson tilsidesatte groft hensynet til sin modspillers sikkerhed ved at tackle en ikke-tacklingsberettiget spiller og ved at
ramme hovedregionen på modspilleren.

I sagsbehandlingen har udvalget inddraget både den tidligere afgørelse omkring Checking to the head fra denne sæson samt tidligere sæsoner.
Desuden strafudmålinger af andre grove tilsidesættelser af modspilleres sikkerhed i afgørelser fra denne og de seneste sæsoner.

Ankevejledning
Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er
ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1. En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Peter Berg
pb@advokatberg.dk.

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator”, der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.
En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren fra Metal Ligaens afviklingsprotokol, der vedrører DOPS-udvalgets virke.
En sådan anke stiles til Ligachef Claus Fonnesbech Christensen på cfc@ishockey.dk. En anke har normalt ikke opsættende virkning!

Kategoriseringer
Kategori 1 – ”Uforsigtig”
Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens
for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.
Straframme er 1-2 spilledages karantæne.

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”
En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren. Handlingen er bevidst og udført med det overordnede
formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt
vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori. Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne.

Kategori 3 – ”Hensynsløs”
Handlingen er i sin natur farlig og kan opfattes som et bevidst forsøg på at skade en modspiller. Handlingen er af en karakter hvor den fejlende spiller burde vide, at handlingen ville udsætte den direkte modspiller for betydelig skadesrisiko.
Strafferamme er mindst 5 spilledages karantæne uden maks-ramme og karantæner idømt efter kategori 3 kan være tidsbestemte karantæner.

 


Lægen giver Mieritz "tommel op" senest 1. oktober GOALSHOW: Rødovre-Aalborg