Se kendelsen fra DOPS lige her

Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har på baggrund af post game review af en situation fra 2. oktober mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs indledt Disciplinærsag mod Niklas Pavel, Frederikshavn White Hawks.

 

-o0o- Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller

Niklas Pavel

2. Dommerens indberetning

Sagen optaget efter regel 28.1 Supplerende Disciplinære Foranstaltninger.

3. Video

 

4. Partshøring

Trin

Aktion

Dato

Tidspunkt

1

DOPS får sag til review

02-10-2021

17.50

2

DOPS optager Disciplinærsag

02-10-2021

19.15

3

FRW underrettes om sag og anmodes om partshøring

03-10-2021

06.18

4

Sag berammes til 4. oktober kl. 09.00

03-10-2021

06.18

5

FRW indsender partsindlæg

04-10-2021

09.45

6

DOPS sagsmøde (fremflyttet pga. sent partsindlæg)

04-10-2021

10.00

7

Afgørelse meddeles telefonisk til FRW - offentliggørelse fastsættes til 05. oktober kl.12.00

 

04-10-2021

 

11.00

 

8

Sagsakter færdiggøres, video udarbejdes (sekretær på IIHF assignment)

05-10-2021

10.00

9

Afgørelse offentliggøres på www.metaligaen.dk

05-10-2021

12.00

 

 

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager. Sagsbehandlingens tidslinje:

Partshøring Niklas Pavel

Vi mener at det er et rent hit som Niklas Pavel giver Odenses nr. 45. Skulderen rammer Odenses nr. 45 i brystet for derefter at ramme hagen (der er ingen opadgående skulderbevægelse og begge skøjter er i isen). Odenses nr. 45 er stadig taklingsbar da den pasning som han spiller bag om ryggen på sig selv ikke er modtaget af en anden spiller. Tacklingen sker med begrænset fart.

Udtalelse Niklas Pavel

Jeg står stille foran vores eget mål og ser Odenses nr. 45 skøjte bag ved mål, hvor han spiller en pasning bag om ryggen på sig selv. Jeg tager kun to til tre skøjtetag fra stillestående position, og tackler ham med skulderen i brystet. Jeg mener som også dommeren konkluderede overfor vores kaptajn Jesper Jensen, at det var en god og ren tackling.

Tacklingen ligner utroligt meget den takling som Mads Iversen fik i Esbjerg den 14.9.21 som ingen karantæne gav.

  • Niklas Pavel holder sig såkaldt ”tucked in” og eleverer ikke i tacklingen (udover den uundgåelige elevation af skulderen der sker når man vender sig til at tackle)
  • Niklas Pavel forsøger i situationen at tackle skulder til krop
  • Niklas Pavel har sit primære kontaktpunkt til skulder/brystkasse af modspillerens krop

 

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf - Rule 56 - Interference

The Referee, at their discretion, may assess a Match Penalty if, in their judgment, the Player recklessly endangers their opponent by an “interference or a late-hit”. Such assessment of reckless endangerment shall be based on the severity of the infraction, severity of the contact, the degree of violence and the general reprehensibility involved

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd. Jesper Damgaard, Christian Vaagensøe

Claus F. Christensen Tobias Kisum

Som administrativ ressource: ingen administrativ ressource i sagsbehandlingen (sekretær på IIHF assignment)

7. Udvalget for spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et møde d. 4. oktober kl. 10.00

Afgørelsen er en flertalsafgørelse, 4-1.

Kategorisering af forseelsen

 I kategoriseringen af forseelsen har udvalget især lagt vægt på følgende faktorer:

  • Videoen viser at Niklas Pavel gennemfører en hård og unødvendig tackling på en spiller der klart har skilt sig af med pucken og er i en sårbar situation

Forseelsen kan således klart betragtes som et late-hit der fra sæsonen 21/22 hører ind under regel 56, Interference.

Forseelsen kategoriseres i kategori 2 – ”Groft uagtsomt”

Kategori 2 - groft uagtsomt

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne Udmåling af karantænelængde

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg har udvalget i udmåling af karantænen især lagt vægt på:

at:

  • Videomaterialet godtgør, at Niklas Pavels tackling har hovedparten af sin energi i toppen af kroppen på modspilleren og at der således ikke er tale om et Illegal Check to the Head
  • Videomateriale godtgør endvidere, at modspilleren har sluppet pucken i god tid før Niklas Pavel sætter sin tackling og at Niklas Pavel har rig mulighed for ikke at gennemføre tacklingen
  • Videomaterialet godtgør, at modspilleren efter at have spillet pucken bag om ryggen er i en sårbar position og ikke har mulighed for at forberede sig på tacklingen
  • Fokus på tacklingen kan således ikke være at vinde pucken, men udelukkende at straffe modspilleren fysisk

Niklas Pavel har ikke status som repeat offender.

I sagsbehandlingen har udvalget især kigget på den situation som Frederikshavn White Hawks beskriver i sit indsendte partsindlæg.

Videoen fra denne situation viser med tydelighed, at tacklingen sættes på en spiller der har pucken på bladet og derfor må betragtes som ”check-able”.

Som beskrevet ovenfor er dette ikke tilfældet i denne sag hvor modspilleren rører pucken kort på modsatte side af målet og øjeblikkeligt smider den videre.

Sådanne tacklinger tilsidesætter hensynet til en modspillers sikkerhed og som følge deraf har Udvalget for Spillersikkerhed idømt Niklas Pavel 3 spilledages karantæne.

8. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 04.10.21                         Frederikshavn WH              vs. Aalborg Pirates

Metal Ligaen 09.10.21                                Rungsted Seier Capital vs. Frederikshavn WH

Metal Ligaen 12.10.21        Frederikshavn WH sv. Herlev Eagles

9. Yderligere bemærkninger

Afgørelsen er meddelt telefonisk direkte fra udvalgsformanden d. 4. oktober da udvalgssekretæren er på IIHF assignment.

Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 5. oktober kl. 12.00

10. Disciplinærafgift

Frederikshavn White Hawks faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

11. Ankeinstans

Denne afgørelse kan – hvad angår retslige eller formelle forhold - indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En sådan anke stiles til Amatør- og Ordensudvalget formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

Afgørelsen kan – hvad angår kategorisering og straflængde – ankes til den af Metal Ligaen udpegede såkaldte ”Single Arbitrator” der i sager anket til ham træffer endelig afgørelse i forhold til kategorisering og straflængde.

En anke til den såkaldte ”Single Arbitrator” skal følge proceduren i det notat vedr. DOPS udvalgets virke der er enstemmigt vedtaget af de 9 klubber i Metal Ligaen d. 11. september 2020.

I sæsonen 2021/22 har Metal Ligaen udpeget Lyle Seitz, Director of Hockey Operations, bet-at- home Ice Hockey League som såkaldt ”Single Arbitrator”.

En sådan anke stiles til Ligachef Kim Pedersen på kpe@ishockey.dk En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 


Sebastian Ehlers afgjorde i overtiden i Rødovre OPTAKT: Rødovre Mighty Bulls-Odense Bulldogs