Se her, hvorfor Mads Eller er spærret i de kommende tre kampe

Metal Ligaens Udvalg for Spillersikkerhed (Disciplinærudvalget) har – på baggrund af et klip indsendt af Herning Blue Fox – besluttet, at indlede disciplinærsag mod Mads Eller, Rødovre Mighty Bulls, for en episode i Metal Liga kampen mellem Herning Blue Fox og Rødovre Mighty Bulls d. 17. december 2019.

-o0o-

                            

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

 

 1. Spiller 

Mads Eller

 1. Dommerens indberetning

Ingen indberetning – sag optaget på baggrund af klip indsendt af Herning Blue Fox

 1. Video

 

 

 1. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

 

Rødovre Mighty Bulls fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og at Mads Eller som følge deraf var spærret for deltagelse i kampe under DIUs jurisdiktion d. 19. december kl. 10.52 via e-mail.

 

Rødovre Mighty Bulls blev bedt om at indsende partsindlæg senest 20. december kl. 11.00.

 

Rødovre Mighty Bulls indsendte partsindlæg fra hhv. klub og spiller d. 19. december kl. 16.49 via e-mail.

 

Efter modtagelse af partsindlæg blev sagen re-berammet til behandling 20. december kl. 09.00

 

Klubbens kommentar (Jørgen Illemann)

Her er en vores opfattelse af sagen.

Jeg har snakket med Mads og forholdt ham situationen, og Mads svarede prompte, at han ALDRIG, kunne finde på at sparke en modstander med skøjter på. Alt muligt andet, men aldrig sparke!

Jeg medgiver, at det godt kan ses, som en sparkebevægelse, men som sagt er det absolut ikke intensionen. Mads og Herning spilleren falder efter en nærkamp om pucken, hvorefter Mads forsøger at komme hurtigt op på skøjterne igen, og det er i det moment, at han kommer til at lave sparkebevægelsen.

 1. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 151 – KICKING

DEFINITION: A player who generates a swinging motion with his skate directed at any part of an opponent’s body.

 1. A player who kicks or attempts to kick an opponent will be assessed a match penalty

 

 1. Deltagende udvalgsmedlemmer

 

Henrik Klinkvort, fmd.

Jesper Damgaard

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

 

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

 

 1. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

 

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 20. december.

 

Afgørelsen er enstemmig.

 

Kategorisering af forseelsen

 

Med henvisning til videomaterialet og det indsendte partsindlæg finder udvalget, at forseelsen er uagtsom, farlig og uden tanke på eventuelle konsekvenser for modspilleren og har derfor indplaceret forseelsen i kategori 2 ”Groft Uagtsomt”

 

Kategori 2 – ”Groft Uagtsomt”

 

En forsætlig og/eller farlig handling Puden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

 

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk hensyntagen til dennes sikkerhed.

 

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

 

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

 

Udvalgets gennemgang af videoen godtgør følgende:

 

 • Videoen viser en situation hvor en spiller Mads Eller og en modspiller kører langs banden ved Rødovres spillerboks
 • Lige før afslutningen af spillerboksen ”vinkler” HBF-spilleren ind mod den banden/den afstiver der sidder ved afslutningen af boksen
 • Begge spillere falder til isen
 • Mads Eller anvender sit venstre ben i en sparkebevægelse mod sin modspiller; videoen viser ikke entydigt hvor skøjten rammer, men det kan estimeres til at være mod den nedre del af kroppen

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale, samt det indsendte partsindlæg har udvalget udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

 

at:

 

 • Uagtet at Mads Eller vinkles ind i banden tæt på afstiveren kan det ikke tillades at sparke ud efter en modspiller som modreaktion
 • Efter udvalgets opfattelse har Mads Eller kontrol over sine bevægelser, kigger på sin modspiller og sparker ud efter ham med sit venstre ben uden umiddelbar kontrol over hvor skøjten vil ramme

I strafudmålingen har der ikke været lignende sager i indeværende eller foregående sæson.

Situationen har været sendt til udtalelse hos Metal Ligaens samarbejdspartnere i hhv. EBEL, SHL og IIHF.

Kicking skal aldrig være tilladt og alene det at et forsøg straffes med matchstraf understreger at enhver sådan handling skal følges op af karantæne; i denne situation skal det i udmålingen af straffen også tages hensyn til skadespotentialet i forseelsen som udvalget vurderer til at være under middel.

Kombinationen af en bevidst sparkebevægelse med et ”under-middel” skades potentiale gør, at udvalget er af den opfattelse at straflængden skal ligge i midterfeltet af strafferammen i kategori 2.

Mads Eller har ikke status af repeat offender.

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Mads Eller karantæne i 3 spilledage.

 1. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Liga        20-12-19            Rødovre Mighty Bulls vs. Aalborg Pirates

Metal Liga        27-12-19            Rungsted Seier Capital vs. Rødovre Mighty Bulls

Metal Liga        29-12-19            Rødovre Mighty Bulls vs. Rungsted Seier Capital

 1. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Afgørelsen offentliggøres på www.metalligaen. d. 20. december kl. 13.00

 1. Disciplinærafgift

Rødovre Mighty Bulls faktureres kr. 1500,00, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

 1. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

 

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

 

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk 

 

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

 

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

 

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

 

 1. [……]

 

 1. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

 

 1. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

 

P.v.a. 

 

Udvalget for Spillersikkerhed

 

Henrik Klinkvort, fmd.

 

 

 


TV2 SPORT: KIM STAAL klar som kommentator i aften i Vojens OPTAKT: SønderjyskE-Frederikshavn