Metal Ligaens ”Udvalg for Spillersikkerhed” har – på baggrund af klip fra Spiideo indledt Disciplinærsag mod Cameron Brace, Herning Blue Fox, for en situation fra Metal Liga kampen Herning Blue Fox vs. Frederikshavn White Hawks d. 14. februar 2020.

-o0o-

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller

Cameron Brace

2. Dommerens indberetning

Sag optaget jf. spillereglernes regel 5 – ingen dommerindberetning

3. Video

4. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Herning Blue Fox fik meddelelse om, at en disciplinærsag var igangsat og at Cameron Brace var midlertidigt spærret for deltagelse i kampe under DIUs jurisdiktion d. 16. februar kl. 14.33 via e-mail.

Herning Blue Fox indsendte partsindlæg fra hhv. klub og spiller d. 17. februar kl. 15.27 via e-mail.

Herning Blue Fox:

Først og fremmest mener vi at Cameron Brace foretog en unødvendig handling ved at tackle Santeri Suistio i situationen i stedet for at tage pucken, og dermed træffer en forkert beslutning efter vores opfattelse.

Vi ønsker ikke at tilsidesætte modstanderens helbred for enhver pris.

Vi vurderer dog, at der ikke er anledning til en disciplinær straf mod Cameron Brace, ud fra det indsendte videomateriale der er til rådighed.

CB hverken hopper eller løfter albuen, og har med en højde på 1 meter 74 cm en størrelse hvilket gør det ualmindeligt svært at ramme SS i hovedet, som ligeledes har øjnene på pucken og ikke er forberedt på tacklingen.

At selve tacklingen virker voldsomt vurdere vi til at være naturlige konsekvens af det fysiske element der forekommer ved en tackling. Tackling er efter vores vurdering sat direkte fra skulder til bryst!

CB er en yderst respekteret spiller i HBF og vi har ikke haft disciplinære udfordringer med ham i denne sæson. Han er desuden vores topscorer uden nævneværdig disciplinær historik, som blot ønsker at hjælpe holdet PÅ isen.

Checking to the head: ingen synlige beviser på at CB rammer SS i hovedet regionen men rent skulder mod bryst.

Charging: Udfra videoen er det vores vurdering at der er højst 2 skøjtetag på CB fra det øjeblik SS kommer i puckbesiddelse. CB kommer glidende i sit løb ud fra et styrespil, som bevirker at han på intet tidspunkt har topfart.

Cameron Brace:

Jeg havde ved tacklingen ingen intentioner om at skade en anden spiller. Jeg forsøgte via en forecheking at vinkle SS ud mod hjørnet/sidebanden, men i stedet tager SS den direkte vej op i banen. Jeg foretog derfor en hurtig beslutning om at løbe ind i ham, som jeg fortsat mener er fra skulder til bryst. Jeg håber at SS er ok efter omstændighederne og spiller igen snarest muligt. Jeg vil acceptere DOPS beslutning uanset udfaldet af denne indberetning.

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 122 – CHARGING

DEFINITION: A player who, after skating towards an opponent, checks him with unnecessary force or who runs at or jumps into an opponent. This rule is superseded by all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting

iv. A player who recklessly endangers an opponent as a result of charging will be assessed either a major and automatic game misconduct penalty or a match penalty.

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd

Jesper Damgaard

Christian Vaagensøe

Tobias Kisum

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

7. Udvalget for Spillersikkerheds afgørelse

Udvalget har behandlet sagen på et telefonmøde d. 17. februar 2020.

Afgørelsen er en flertalsafgørelse.

Kategorisering af forseelsen

Med henvisning til videomaterialet og det indsendte partsindlæg finder udvalget, at forseelsen var unødvendig og uden tanke på eventuelle konsekvenser for modspilleren og har derfor indplaceret forseelsen i kategori 2 ”Hensynsløs”

Kategori 2 – ”Hensynsløs”

En forsætlig og/eller farlig handling uden tanke på den mulige konsekvens for modspilleren.

Handlingen er bevidst og udført med det overordnede formål, at standse en modspiller uden logisk

hensyntagen til dennes sikkerhed.

Skade som følge af handlingen er ikke den afgørende faktor, men det faktum, at handlingen medfører en skade kan betragtes som tungt vejende årsag til, at forseelsen falder i denne kategori.

Strafferamme er 2-4 spilledages karantæne

Udmåling af karantænelængde

På baggrund af især det udarbejdede videomateriale og desuden det indsendte partsindlæg har udvalget i sin bedømmelse af forseelsen og i udmålingen af karantænen især lagt vægt på:

at:

· Det er ubestridt, at Cameron Brace tackler sin modspiller omkring mållinien et par meter fra Frederikshavn White Hawks mål

· Videomaterialet sandsynliggør Cameron Braces partsindlægsforklaring om, at hovedet ikke var det primære kontaktpunkt for tacklingen

· Videoen viser, at Cameron Brace kommer med ca. 19 meters afstand ind i tacklingen med en fart der – for udvalget – er for høj

· Videoen viser, at Cameron Brace har muligheden for at spille pucken, men entydigt fokuserer på at ”spille manden”

· Tacklingen er unødvendig og unødvendig hård mod modspiller med fokus et andet sted.

· Videoen viser, at Cameron Brace holder skøjterne på isen – disse letter først efter impact og som følge af den fysik der er i enhver tackling

I forbindelse med udmålingen af straflængde har udvalget kigget på de afgørelser der er givet for Charging forseelser i indeværende og forrige sæson.

I DOPS6 2019-20 finder udvalget ligheder med denne forseelse.

Cameron Brace kom med for høj fart ned mod en modspiller der havde fokus på pucken og som sådan var sårbar. Han tacklede sin modspiller på en måde der ikke udviste tilstrækkelig opmærksomhed på sin modspillers sikkerhed.

Han havde mulighed for at undgå tacklingen og spille pucken men valgte at gennemføre tacklingen og tilsidesatte derfor hensynet til sin modspiller.

Cameron Brace har ikke status som såkaldt ”repeat offender”.

På baggrund af ovennævnte idømmer Udvalget for Spillersikkerhed Cameron Brace karantæne i 2 spilledage.

8. Kampe hvor spilleren er spærret

Metal Ligaen 18. februar SønderjyskE vs. Herning Blue Fox

Metal Ligaen 21. februar Herning Blue Fox vs. Esbjerg

9. Yderligere bemærkninger fra udvalget Afgørelsen offentliggøres på www.metaligaen.dk d. 18. februar kl. 10.30

10. Disciplinærafgift

Herning Blue Fox faktureres kr. 1500, jf. DIUs love, kapitel X, § 5.

11. Ankeinstans

Denne afgørelse kan indklages for Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg, som er ankeinstans, jf. DIUs Turneringsbestemmelser, kapitel V, § 1.

En anke har normalt ikke opsættende virkning.

Evt. anke sendes til udvalgets formand, Adam Ringsby-Brandt på arb@bertelrasmussen.dk

Ankevejledning

1.

Protest kan afgives af en forening og/eller enkeltperson undergivet DIU’s love mod:

c.

Beslutninger truffet af DIU’s bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget, Disciplinærudvalget,

DIU’s turneringsansvarlige og andre udvalg eller lokalunionernes bestyrelser/udvalg.

[……]

2.

Protesten skal indeholde en sagsfremstilling og begrundelse og skal sendes til DIU i 2

eksemplarer eller som vedhæftet fil pr. e-mail.

En indsendt protest skal ledsages af et protestgebyr på 2.500,00 kr. pr. sag. Beløbet - minus

et fast gebyr 1.000,00 kr. – tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

3. [……]

4. Protest mod en afgørelse truffet af et af DIU’s udvalg kan ikke ankes til DIU’s Amatør- og ordensudvalg

uden forudgående realitetsbehandling i DIU’s bestyrelse, medmindre der er tale om en afgørelse

truffet af Disciplinærudvalget.

5. [……]

Protester, der udelukkende vedrører spørgsmål af økonomisk karakter mellem foreninger, skal

sendes til DIU’s kontor, som videresender protesten til behandling i DIU’s Amatør- og

ordensudvalg.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.


Martin Larsen fortsætter i Odense i den kommende sæson OPTAKT: Aalborg Pirates-Odense Bulldogs